Wij willen onze kinderen allemaal een Veilige, Vooruitstrevende en Kansrijke basisschooltijd bezorgen! Elk kind verdient de aandacht die het nodig heeft. Als school hebben we daar een aantal afspraken over en besteden we elke dag aandacht aan: “Doen we de goede dingen? En doen we de goede dingen goed?”

We hanteren bij het geven van onze lessen het explicite directe instructiemodel. We gebruiken co√∂peratieve werkvormen en hebben in de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017 de opleiding ‘Kansrijke combinatiegroepen’ bij Cedin gevolgd. Een traject wat het lesgeven in combinatiegroepen beter heeft gemaakt door onder andere instructie voor beide groepen tegelijk te geven, anders te roosteren en effectiever te zijn.

Wanneer een kind extra aandacht nodig heeft, gebeurt dit zoveel mogelijk in de klas. Leerkrachten werken planmatig, waarin de doelen voor de kinderen worden omschreven. Hierover heeft de leerkracht vier keer per jaar een gesprek met de intern begeleider en directeur. Soms is er net wat meer hulp of kennis nodig. Kinderen worden dan besproken in de leerlingbespreking of consultatiebespreking, waarin de leerkracht of de school tips krijgt wat er nog extra en anders gedaan kan worden. Ouders zijn hier altijd van op de hoogte en worden daar bij betrokken! Is dit voor het kind nog niet voldoende, dan wordt met ouders gezocht naar een plek waar het kind wel de ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft. Het kind staat centraal! De leerkracht en intern begeleider volgen de kinderen nauwlettend.

Het welbevinden van kinderen staat op 1! Je kunt je pas ontwikkelen wanneer je je veilig en prettig voelt op school. Aan het welbevinden besteden we dan ook veel aandacht. Ook het groepsproces is van belang. We beginnen een schooljaar met ‘Goed van start!’. Volgen de groep en individuele kinderen een heel schooljaar op sociaal emotioneel gebied en doen extra spelletjes, voeren extra gesprekken om, waar nodig, bij te sturen. In een enkel geval zetten we ons pestprotocol in.

In onze schoolgids, maar ook op onze website binnen scholen op de kaart leest u meer over onze school.