Medezeggenschapsraad

Aan elke school is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze MR is van belang voor het goed functioneren van de school in al haar doelstellingen.
De medezeggenschapsraad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden met betrekking tot de school en kan hiervoor voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan de directeur en/of de centrale directie.

Waaruit bestaat de medezeggenschapsraad?

De directeur van de school voert namens het bestuur het overleg met de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad heeft minimaal 4 en maximaal 8 leden (afhankelijk van de grootte van de school) en bestaat voor de helft uit personeelsleden en voor de helft uit ouders.

Onze MR bestaat uit de volgende leden:
Dasja Abresch (ouder), Yvonne Markestein (ouder), Sabina Bakx (personeel), en Angelo de Jong (personeel).

De vergaderingen van de MR en Ouderpanel op de Pius X worden gezamenlijk gevoerd. Deze vergaderingen zijn openbaar en in de nieuwsbrieven kunt u lezen welke onderwerpen aan bod komen.

Jaarverslag medezeggenschapsraad 2014-2015

Deze kunt u hier downloaden

jaarverslag 2014-2015 RK Basisschool Pius X